S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

» Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

PETERSON TECHNIK, s.r.o.

Reklamačný poriadok

 

Predávajúci:        obch.meno: PETERSON TECHNIK, s.r.o.

sídlo: Jesenského 2, 949 01 Nitra

prevádzka: Bratislavská 11, 949 01 Nitra

IČO: 36 553 034 DIČ: 202 172 9567 IČ DPH: SK202 172 9567

zápis v registri: Okresný súd Nitra, oddiel Sro, vložka č.: 13918/N.

 

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal kupujúcemu – spotrebiteľovi, t.j. fyzickej osobe, ktorá v súvislosti s nákupom tovaru nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený:

názov a adresa prevádzky: PETERSON TECHNIK, s.r.o., Bratislavská 11, 949 01 Nitra

reklamácie vybavuje: (meno, funkcia, tel.č.): Katarína Vermešová, asistentka servisu, tel.: 037 / 6517 710 / -711

3.  Na zakúpený tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje na tovar, ktorý vykazuje chyby zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim a bol zakúpený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru alebo jeho časti spôsobené používaním. Kratšiu životnosť tovaru teda nie je možné považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

4.  Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu právo na bezplatné odstránenie chyby zaniká. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na našu adresu, kuriérom alebo osobne. Tovar musí byť v originálnom balení s priloženým dokladom o kúpe a s popisom chyby, a ako sa chyba prejavuje. Tovar musí byť zaslaný (doručený) so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný.

5.  Druhy reklamácií a ich vybavenie :

a) záručná reklamácia

Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu kupujúcim. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Spôsob vybavenia záručnej reklamácie:

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.

Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

6. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane kupjúci, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo - druhá kópia sa postúpi vedúcemu zamestnancovi: Ing. Martin Podolák, obchodný riaditeľ.

 

V Nitre dňa 10.02.2015

ZTA5Y