S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

» Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu e-shop.peterson-technik.sk

(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“)

 

Čl.1

Úvodné ustanovenia

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, a to medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť PETERSON-TECHNIK, s.r.o., IČO: 36 553 034, so sídlom Jesenského 2, 949 01 Nitra, prevádzka Bratislavská 11, 949 01 Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v Odd.: Sro, Vl.č.: 13918/N (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorým je každá osoba kupujúca tovar ponúkaný predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len „kupujúci“), uzatvorená prostredníctvom systému elektronického obchodu e-shop.peterson-technik.sk, postupom podľa Čl.2 Všeobecných obchodných podmienok.

Kontaktné údaje predávajúceho:

PETERSON TECHNIK, s.r.o., Jesenského 2, 949 01 Nitra

Telefónne číslo: 037/ 6517 710

Mobil: 0908/ 554 054

Email: info@peterson-technik.sk

1.2.1 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je fyzická osoba, ktorá v súvislosti s nákupom tovaru nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod e-shop.peterson-technik.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov v platnom a účinnom znení, ktorými sú najmä:  zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák. č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch, zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene zákona o kontrole vnútorného trhu.

1.2.2 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je:

 1. fyzická osoba ktorá v súvislosti s nákupom tovaru koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania
 2. právnická osoba,

(subjekty podľa bodu 1 a bodu 2 ďalej aj ako „podnikatelia“)

sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami, pokiaľ nie je v ich ustanoveniach vyslovene uvedené, že sa nevzťahujú na podnikateľov, ako i ustanoveniami príslušných právnych predpisov v platnom a účinnom znení, ktorými sú najmä  zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Reklamačný poriadok sa na podnikateľov, vzťahuje iba v prípade, ak je to v reklamačnom poriadku výslovne uvedené.

1.3 Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

1.4 Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Tel.č.: 02/58272 172 – 3

Fax č.: 02/58272170

 

Čl.2

Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Vytvorenie a odoslanie objednávky tovaru uskutočnené kupujúcim prostredníctvom systému elektronického obchodu e-shop.peterson-technik.sk predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Návrh pôsobí od doby, keď dôjde predávajúcemu. Dokiaľ nebola kúpna zmluva uzavretá, môže byť návrh kupujúcim odvolaný, ak odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, než tento odoslal prijatie návrhu.

2.2 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci si riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

2.3 Záväzný súhlas predávajúceho s návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je prijatím návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom odoslania záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu. Záväzným súhlasom predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy je e-mailové záväzné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho, a to po predchádzajúcom prijatí objednávky a po overení dostupnosti tovarov, platných cien a termínu dodania tovarov objednaných kupujúcim.

2.4 V prípade, ak predávajúci zistí vyššiu cenu tovaru objednaného kupujúcim, je povinný vyžiadať si od kupujúceho súhlas so zmenou ceny pred záväzným potvrdením objednávky. Až doručením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho sa kúpna zmluva považuje za uzavretú.

2.5 Od momentu uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou, Všeobecnými obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi.

 

Čl.3

Ochrana osobných údajov

3.1 Predávajúci je na účely zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z.z.“) prevádzkovateľom a kupujúci dotknutou osobou. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb – kupujúcich, ak ide o fyzické osoby (ďalej len „kupujúci – FO“). Kupujúci - FO oznámi predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu.

3.2 Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho-FO, potvrdenie objednávky (telefonicky, mailom), doručenie tovaru, informovanie kupujúceho-FO.

3.3 Kupujúci-FO zaslaním objednávky predávajúcemu prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby predávajúci vo svojich informačných systémoch spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré mu kupujúci-FO poskytol a ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho na splnenie povinností, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

3.4 Kupujúci-FO udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci-FO odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim-FO predávajúcemu a údaje budú následne zlikvidované  vymazaním.

3.5 Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho-FO len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Kupujúci-FO berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené a/alebo poskytnuté tretej osobe za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

3.6 Poučenie kupujúceho-FO o jeho právach ako dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov:

3.6.1 Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z.z.;,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

3.6.2 Právo dotknutej osoby podľa bodu 7.6.1 uvedené v písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 

3.6.3 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

 1. a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu
 2. b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z.z. na účely priameho marketingu.

3.6.4 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 Z.z. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

3.6.5 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. Pri vydaní rozhodnutia podľa tohto odseku je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií.

3.6.6 Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

 1. a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 2. b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 3. c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b) tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

3.6.7 Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

3.6.8 Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

3.6.9 Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

3.7 Prevádzkovateľ internetových stránok www.peterson-technik.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim.

 

Čl.4

Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1 Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe ním záväzne potvrdenej objednávky kupujúceho objednaný tovar v dohodnutej akosti, množstve a lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu (v prípade tovaru, ktorý predávajúci nemá skladom) alebo v lehote do 30 dní od záväzného potvrdenia objednávky (v prípade tovaru, ktorý predávajúci má skladom), a to na mieste dodania určenom kupujúcim. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Ak lehota dodania objednaného tovaru nebola dohodnutá, je predávajúci povinný dodať objednaný tovar v lehote primeranej okolnostiam.
 • objednaný tovar zabaliť a odovzdať ho na prepravu tak, aby boli zachované jeho vlastnosti a nedošlo k jeho poškodeniu
 • odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na užívanie tovaru ako i ďalšie doklady, ktoré vyžadujú platné právne predpisy SR, najmä návod v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, faktúra – daňový doklad, a to v písomnej a/alebo v elektronickej podobe.

4.2 Predávajúci má právo:

 • na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar
 • vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve
 • odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to ak z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru alebo zmeny ceny alebo akosti objednaného tovaru nemôže kupujúcemu dodať objednaný tovar v dohodnutej akosti, množstve a lehote, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má tiež právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov vyššej moci alebo v prípadoch, ak nemožno ani pri vynaložení všetkého úsilia od neho spravodlivo požadovať dodanie tovaru. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu o odstúpení od zmluvy telefonicky alebo e-mailom. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za objednaný tovar alebo jej časť, ak bola kúpna cena alebo jej časť zaplatená kupujúcim, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy na účet kupujúceho alebo iným vhodným spôsobom.
 • overiť si totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich prevádzkach, a to v prípadoch ak objednaný tovar bol zaplatený vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou
 • nedodať tovar, ak na strane kupujúceho je osoba, ktorá si už tovar u predávajúceho v minulosti objednala a následne neprevzala
 • pri objednávke nad 200 EUR požadovať zaplatenie časti kúpnej ceny alebo celú kúpnu cenu zálohovo
 • neručiť za okamžitú dostupnosť tovaru ponúkaného prostredníctvom e-shop.peterson-technik.sk, pričom dostupnosť bude potvrdená v procese objednania tovaru a uzatvorenia kúpnej zmluvy

4.3 Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný tovar bez zbytočného odkladu po tom, čo ho na to predávajúci alebo ním poverená osoba vyzve alebo mu doručí oznámenie o pokuse doručiť objednaný tovar, a to na mieste dodania ním určenom. Miestom dodania je miesto uvedené v záväznom potvrdení objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7-ich dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 3,33,-€ za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14-ich dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Kupujúci a predávajúci si v prípade porušenia povinnosti kupujúceho prevziať tovar podľa predchádzajúcej vety dohodli zmluvnú pokutu vo výške 10% kúpnej ceny, najmenej však 33,-Eur. Ak bola v danom prípade zaplatená záloha na kúpnu cenu alebo kúpna cena v celosti, kupujúci výslovne súhlasí so započítaním zmluvnej pokuty voči už zaplatenej sume.
 • zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú kúpnu cenu ako i náklady na balenie a prepravu tovaru.
 • skontrolovať zásielku a teda aj tovar ako aj jeho obal bezprostredne po doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. O rozsahu a poškodení tovaru kupujúci vyhotoví záznam, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takéhoto záznamu (škodového zápisu) môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť kupujúcemu buď odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád dodať kupujúcemu nový tovar.

4.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade nedodržania lehoty uvedenej v bode 4.1 tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

4.5 Kupujúci, ktorým je fyzická osoba, ktorá v súvislosti s nákupom tovaru nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, je oprávnený:

 • bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy (formulár na stiahnutie _TU) Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko kupujúceho, podpis kupujúceho, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod., v originálnom obale, a to zaslaním alebo osobným doručením na adresu predávajúceho, ktorá je pre tieto účely: PETERSON - TECHNIK, s.r.o., Bratislavská 11, Nitra 949 01, a to formou poistenej zásielky. Zásielky zaslané na dobierku nebudú predávajúcim prevzaté.

4.5.1 Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

4.5.2 Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

4.5.3 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, spojené s odstúpením od zmluvy, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší spôsob bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

4.6 V prípade, ak kupujúci vráti predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený alebo neúplný, príp. je hodnota tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktorý je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru alebo jeho uvedenia do pôvodného stavu, resp. má predávajúci právo požadovať od kupujúceho náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku zníženia hodnoty tovaru, resp. náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s nutnou opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci prehlasuje, že je s touto podmienkou oboznámený a zaväzuje sa takúto škodu uhradiť. .

4.7 Vlastníctvo objednaného tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím veci na mieste dodania ním určenom a zaplatením kúpnej ceny, ak nie je dohodnuté inak.

4.8 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho; keď kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare v čase, keď mu predávajúci umožnil nakladať s objednaným tovarom a kupujúci tovar neprevzal.

 

Čl.5

Doprava a platobné podmienky

5.1 Osobný odber

Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť osobne. Táto služba je pre zákazníkov spoločnosti, ktorí si objednali tovar, bezplatná. Objednaný tovar možno vyzdvihnúť za nasledovných podmienok:

 • Možnosť prevzatia tovaru osobne na výdajnom mieste v prevádzke firmy PETERSON TECHNIK, s.r.o., Bratislavská 11, Nitra
 • Informáciu o tovare a jeho pripravenosti na prevzatie vybavujeme telefonicky alebo emailom.
 • Objednaný tovar je rezervovaný pre kupujúceho na centrálnom sklade po dobu 5 pracovných dní, pokiaľ si ho kupujúci nevyzdvihne, objednaný tovar sa uvoľní na ďalší predaj.
 • Pri osobnom odbere je možná platba v hotovosti alebo bankovým prevodom, ako i platbou vopred. Platobné karty na výdajných miestach neakceptujeme. !!!
 • Centrálny sklad na výdajnom mieste PETERSON TECHNIK, s.r.o., Bratislavská 11, Nitra, slúži len na výdaj tovaru a poskytujú sa tu logistické služby ako je vystavenie faktúry, potvrdenie záručného listu, kontrola predajného balenia. Technické informácie o produktoch poskytujú pracovníci spoločnosti PETERSON TECHNIK, s.r.o. prostredníctvom emailu alebo telefonicky, kontaktné údaje sa nachádzajú na internetovej stránke www.peterson-technik.sk, v sekcii O nás / Kontakty, internetovej stránke e-shop.peterson-technik.sk v sekcii Kontakty.
 • Kupovaný tovar predvádzame iba pri osobnom odbere na výdajnom mieste PETERSON TECHNIK, s.r.o., Bratislavská 11, Nitra.
 • Pri osobnom odbere je nutné vždy zadať objednávku cez e-shop a v nej zaznačiť možnosť osobného odberu
 • Aj pri osobnom odbere je vystavená faktúra za tovar spolu s dokladom o úhrade faktúry z fiškálnej pokladne
 • Všetky výdajné miesta PETERSON TECHNIK, s.r.o. sú otvorené v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 h, výdaj tovaru len do 16:15h. V sobotu a v nedeľu je zatvorené.

5.2 Doručenie prostredníctvom kuriérskej služby

Objednaný tovar predávajúci doručuje prostredníctvom svojho zmluvného partnera. Objednaný tovar sa doručuje za nasledovných podmienok:

 • Doručuje sa do 24 hodín od expedície objednaného tovaru, vždy v pracovných dňoch.
 • Doručuje sa priamo do rúk kupujúceho, na adresu ním uvedenú ako adresa dodania objednaného tovaru.
 • Objednaný tovar prepravovaný prostredníctvom kuriérskej služby je poistený.
 • Doručenie objednaného tovaru prebieha v nasledujúci deň od expedície v čase od 8:00 -18:00 hod.

Cenník dopravy kuriérom v rámci Slovenskej republiky:

Doprava | 24 hodín |     Cena 4 €

Dobierka             2 €

Platba prevodom            0 €

Dotovaná preprava | Platba prevodom |min. výška objednávky 300,- euro       Zadarmo

Všetky ceny sú uvedené v EUR, vrátane DPH.

5.3 Objednaný tovar sa považuje za dodaný okamihom jeho doručenia na adresu uvedenú v záväznom potvrdení objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.4 V prípade, ak predávajúci doručí tovar kupujúcemu na miesto dodania, kupujúci je povinný tovar prevziať osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru treťou osobou, ktorú splnomocní na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí tovaru. Takto splnomocnená osoba je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy, doklad o zaplatení a splnomocnenie na prevzatie tovaru.

5.5 Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste dodania, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä náklady spojené s opätovným dodaním tovaru a jeho skladovaním podľa čl.3 bod 3.3 Všeobecných obchodných podmienok.

5.6 Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, t.j. objednaný tovar aj jeho obal, a to bezprostredne pri jej doručení. Ak kupujúci zistí, že obal alebo objednaný tovar sú mechanicky poškodené, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru odmietnuť prevziať a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorý potvrdí dopravca. Tiež je kupujúci povinný informovať o tejto skutočnosti predávajúceho e-mailom na: eshop@peterson-technik.sk. Na základe tejto skutočnosti môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo  dodať kupujúcemu nový tovar.

 

Čl.6

Kúpna cena

6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu objednaného tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru nasledujúcimi spôsobmi:

a/ formou hotovostnej platby na adrese prevádzky spoločnosti PETERSON TECHNIK, s.r.o., Bratislavská 11, Nitra

b/ dobierkou v mieste dodania objednaného tovaru

c/ bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, pričom za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.2 Ceny uvádzané v e-shop.peterson-technik.sk sú vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje dodatočnú zmenu uvedenej ceny podľa čl.2 bod 2.3 Všeobecných obchodných podmienok.

6.3 Kupujúci nadobúda vlastníctvo ku kupovanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.

 

Čl. 7

Reklamácie a záruky

7.1 Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného Reklamačného poriadku.

7.2 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke e-shop.peterson.technik.sk. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a tiež prehlasuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, včítane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

8.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke e-shop.peterson-technik.sk.

8.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu vytvorením a odoslaním objednávky tovaru uskutočneným kupujúcim prostredníctvom systému elektronického obchodu e-shop.peterson-technik.sk. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

V Nitre dňa 25.05.2018

 

PETERSON TECHNIK, s.r.o.

ZTAzMz